UUS! Eesti keele abiõpe 3.-4. klass

REGISTREERIMINE 2023/2024. õppeaasta gruppidesse on AVATUD!
Grupid on väikesed ja täituvad kiiresti- KES EES SEE SEES!
VÄIKE GRUPP=TULEMUSLIK ÕPE!

N 16.00-17.00

Lugemis- ja kirjutamisoskust arendav ring on mõeldud 3- 4. klassi lastele. 

Kõik tegevused on eesmärgistatud ning hoolikalt läbi mõeldud ja planeeritud toetamaks intensiivselt lugemis- ja kirjutamisoskuse arengut.

Tegevused lugemisoskuse arendamiseks: 

  • Kujundame lugemise ladusust– kooris lugemine, luuletuste lugemine, tagant ettepoole lugemine, lugemiskiiruse tõstmine, lugemisõigsuse kujundamine.
  • Arendame lugemisilmekust– hääle ja intonatsiooniharjutused, teatud sõnade rõhutamine, lugemistooni valimine.
  • Arendame funktsionaalset lugemisoskust ja lugemise teadlikkust, loetu mõistmist– loetust arusaamine, teadlik lugemine, teksti põhjal järelduste tegemine, hinnangu andmine, loetu mõtte mõistmise harjutamine, teksti detailne analüüs, töö tekstiga, tekstis orienteerumine, juhiste mõistmine ja nende järgi tegutsemine, jutustamisoskus, peamõtte leidmine tekstist.

Tegevused kirjutamisoskuse arendamiseks:

  • Arendame peenmotoorikat– kirjatehnika, motoorikaharjutused, käe asend ja vahendihoid.
  • Kinnistame ja harjutame õigekirjareegleid– häälikusüsteem, häälikupikkuste märkimine, hääliku rühmad, sõnaliigid, käänamine, nõrk või tugev täht, mitmuse tunnused, liidete õigekiri, suur ja väike algustäht, kokku- ja lahkukirjutamine, kirjavahemärkide kasutamine, veaohtlike häälikute ōigekiri (häälikupikkuste tajumine ja eristamine ning märkimine kirjas, i ja j reeglistik, häälikuühendite reeglid), grammatikareeglite mõistmine ja meelespidamine/kasutamisoskus.
  • Kirjutame ja analüüsime etteütluseid ning ärakirja jpm.

Eesti keele abiõppe tund aitab korrata ning kinnistada olulisemaid eesti keele õigekirja teemasid, millega 3.-4. klassi eesti keele õppes kokku puututakse.

Eesti keele abiõpe

Kursus alustab 2. novembril. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas, neljapäeviti kell 16.00-17.00, korraga 60 minutit.  Tund toimub väikeses grupis (8-12 õpilast).

Kõiki MTÜ Tark Õppija kursuseid viivad läbi kõrgharidusega ja oskustega õpetajad.

Kursusel osalemise tasu on 50€ kuus.

NB! Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel ringitunde ei toimu (arvestatud kuutasu sisse).

Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse II korruse õppeklassis, Nelgi tee 1.

Lisainfo ja registreerumine: https://tarkoppija.ee/eesti-keele-abiope-3-4-klass/