MTÜ Viimsi Muusikaliteatri põhikiri

Kinnitatud asutamislepinguga 5. jaanuar 2020

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on “MTÜ VIIMSI MUUSIKALITEATER” (edaspidi “Teater”).
1.2. Teatri asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Viimsi vald
1.3. Teater on kasumit mittetaotlev vabatahtlike isikute ühendus, mis tegutseb Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.
1.4. Teater on asutatud tähtajatult.
1.5. Teatri majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. Teatri tegevuse eesmärgid on rahvakultuuri traditsiooni säilitamine teatrialase tegevuse kaudu, harrastusteatri püsimisele ja arengule kaasaaitamine ning elujõulisuse edendamine.
1.7. Eesmärkide saavutamiseks Teater:
1.7.1. teeb koostööd kohaliku omavalitsusega, kohalike kultuuri- ja haridusasutustega, kohalike ja rahvusvaheliste teatriorganisatsioonidega, muude teatri tegevusest huvitatud
füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
1.7.2. peab läbirääkimisi ja sõlmib lepinguid;
1.7.2. korraldab teatrietendusi, teatrifestivale ja projekte, õppepäevi ja reise, laagreid, koolitusi, seminare, konkursse, korjandusi ja muid üritusi.
1.7.3. koordineerib teatri osalemist kohalikel, piirkondlikel, maakondlikel ja riiklikel festivalidel;
1.7.4. kogub ja edastab ühenduse liikmetele kultuurialast teavet;
1.7.5. osaleb kohalikes, vabariiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides;
1.7.6. kogub ja võtab vastu teatri ees seisvate eesmärkide saavutamiseks vajalikke rahalisi ja
esemelisi vahendeid ning annetusi;
1.7.7. annab kogutud rahaliste vahendite arvel välja sihtotstarbelisi stipendiume, toetusi;
1.7.8. kogub, arhiveerib ja digitaliseerib teatriga seotud kultuuripärandit;
1.7.9. annab välja trükiseid ning teatri tegevust kajastavaid informatiivseid materjale;
1.7.10. võib astuda seltside ja liitude (ka rahvusvaheliste) liikmeks.
1.7.11. tegeleb muude käesoleva põhikirja ja Eesti Vabariigi seadustega mitte vastuolus
olevate ettevõtmistega;

2. LIIKMELISUS
2.1. Teatri liikmeks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda Teatri
töös, tunnistavad Teatri põhikirja ja on valmis tegutsema Teatri eesmärkide elluviimisel.
2.2. Liikmeks vastuvõtmine toimub taotleja kirjaliku avalduse esitamisel ja juhatuse otsuse
alusel.
2.3. Liikmelisust Teatris ja liikmeõiguste teostamisel ei saa üle anda ega pärandada.
2.4. Teatri liikmelisus on seotud sisseastumis- ja liikmemaksuga. Sisseastumis- ja
liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määrab Teatri üldkoosolek.
2.5. Teatri liige arvatakse Teatrist välja:
2.5.1 Teatri liikme avalduse alusel;
2.5.2. Teatri liikme surma (füüsiline isik) või likvideerimise (juriidiline isik) korral;
2.5.3. Teatri põhikirja sätete korduva rikkumise, Teatri tegevuse kahjustamise korral või
teadlikult ebaõigete andmete esitamisel Teatri liikmeks astumisel;
2.5.4. Teatri liikmemaksu mittetasumisel kahe aasta jooksul;
2.6. Otsuse liikme väljaarvamise kohta Teatrist teeb Teatri juhatus seaduses ettenähtud korras.
2.7. Teatril on õigus oma tegevusega silmapaistnud isikud kuulutada Teatri auliikmeteks, kes
on liikmemaksu tasumisest vabastatud, kuid omavad kõiki täisliikme õigusi.
Otsuse Teatri auliikmeks tunnistamise kohta teeb Teatri üldkoosolek.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Teatri liikme õigused ja kohustused sätestatakse Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva
põhikirja alusel.
3.2. Teatri liikmel on õigus:
3.2.1. valida ja olla valitud Teatri juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.2. kirjaliku volituse alusel delegeerida oma hääleõigus teisele seltsi liikmele;
3.2.3. saada teavet Teatri tegevuse kohta, teha ettepanekuid Teatri tegevuse edendamiseks;
3.2.4. kasutada muid Teatri põhikirjast tulenevaid õigusi.
3.3. Teatri liige on kohustatud:
3.3.1. täitma seltsi põhikirjast tulenevaid nõudeid;
3.3.2. säästvalt ja heaperemehelikult suhtuma Teatri varadesse;
3.3.3. õigeaegselt tasuma makseid Teatri juhtorganite poolt määratud suuruses ja tähtajal.

4. JUHTIMINE
ÜLDKOOSOLEK
4.1. Teatri kõrgemaiks organiks on Teatri liikmete üldkoosolek, koosolekute vahelisel
perioodil Teatri juhatus.
4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Teatri juhtimise küsimustes, mida ei ole
seaduste või käesoleva põhikirja alusel antud juhatuse või Teatri muu organi pädevusse.
4.3. Teatri üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. tegevussuundade ja eesmärkide muutmine ja lisamine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.3.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine,
õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu
esindaja määramine;
4.3.6. Teatri vara kasutamise korra määramine;
4.3.7. tehingute või nõuete puhul Teatri esindajate määramine;
4.3.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduste või põhikirja alusel antud Teatri
teiste organite pädevusse;
4.3.9. Teatri tegevuse lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine.
4.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki
seadusest ja mittetulundusühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid;
4.4.1. Teatri juhatus kutsub vähemalt üks kord aastas kokku üldkoosoleku majandusaasta
aruande, aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamiseks;
4.4.2. üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab juhatus liikmetele vähemalt 7 päeva enne
üldkoosoleku toimumist kirjalikult, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja
päevakorra;
4.4.3. üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolijate arvust;
4.4.4. üldkoosoleku otsused loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on antud üle poole
koosolekul osalevate liikmete häältest;
4.4.5. Teatri põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 üldkoosolekul
osalenud liikmetest.

JUHATUS
4.5. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Teatrit juhatus, mille koosseisus on vähemalt 3
füüsilist isikut, kelle valib üldkoosolek Teatri liikmete hulgast tähtajaga 3 aastat;
4.5.1 juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.
Juhatuse liikmete töökorraldus ja tööülesannete jaotus määratakse juhatuse otsusega.
4.6. Teatri juhatuse pädevus:
4.6.1. juhib ja esindab Teatrit koosolekute vahelisel perioodil;
4.6.2. juhatuse igal liikmel on õigus esindada Teatrit kõikides õigustoimingutes kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
4.6.3. juhatuse koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele või vähemalt 1 kord aastas.
4.6.4. juhatus kutsub vähemalt üks kord aastas kokku üldkoosoleku ning muudel juhtudel siis, kui seda nõuab seadus või Teatri põhikiri;
4.6.5. juhatus viib ellu üldkoosoleku otsuseid Teatri vahendite kasutamise kohta, palkab
vajadusel Teatrile töötajaid, kinnitab nende tööülesanded ja tasustamise korra, korraldab Teatri raamatupidamist vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadustele ning Teatri põhikirjale.

5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARAHALDUS
5.1. Teatri vara tekib liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest,
kohalike omavalitsuste sihtotstarbelistest eraldistest ja majandusabist, maksetena
mitmesugustelt fondidelt taotluste alusel, annetustest ja muudest laekumistest, tulust, mida
võidakse saada Teatri väljaannete levitamisest või Teatri põhikirjalistest eesmärkidest
tulenevate tasuliste etenduste ja ürituste korraldamisest.
5.2. Teater kasutab tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.

6. KONTROLL JA REVIDEERIMINE
6.1. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle, selle ülesande täitmiseks võib
üldkoosolek valida revisjonikomisjoni või vajadusel audiitorkontrolli.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele,
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Mittetulundusühingu Viimsi Muusikaliteater asutajad

Uudiskiri

Uudiskirjaga liitudes saad infot tulevaste ürituste ja uute huviringide kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.