Sisekorraeeskiri rentnikele

KINNITATUD: Viimsi Haldus OÜ juhatuse liikme Ragner Paevere poolt 03.08.2023

KODUKORD VIIMSI HALDUS OÜ POOLT RENDILE ANTUD RUUMIDE KASUTAJALE

Viimsi Haldus OÜ rendib huvitegevuseks ja kultuuri arendamiseks välja ruume järgmistel aadressidel:  Nelgi tee 1, Viimsi – Viimsi Huvikeskus  ja Randvere tee 20, Lubja – Viimsi Artiumi treeningsaal.

Mõisted

Rendileandja – juriidiline isik Viimsi Haldus OÜ, kellele kuuluvad Viimsi Huvikeskuse ruumid ja Viimsi Artiumi treeningsaal.  Ruumide rentimist koordineerib Viimsi Haldus OÜ allüksus Viimsi Huvikeskus.
Rentnik – juriidiline isik või eraisik, kellega on sõlmitud ruumikasutusleping.
Kasutaja – isik, kes kasutab ruume, sh Rentnik, ringijuht, ettevõte, eraisik, kultuurikollektiiv jne.

 1. Üldeeskiri
  • Ruumide Kasutajal on õigus kasutada üldkasutatavaid ruume, mis on vajalikud talle kasutada võetud ruumide sihtotstarbeliseks kasutamiseks.
  • Ühekordse sündmuse puhul on ruumide kasutamine tavahinnaga.
  • Viimsi valla poolt finantseeritavatele asutustele ja organisatsioonidele ning Viimsi Vallavalitsuselt rahalist toetust saavate kultuuri- ja haridusprojektide läbiviimiseks on ruumid tasuta. Heategevuslikul eesmärgil on võimalik taotleda ruumide tasuta kasutamist. Soodustus ei kehti, kui ruumide kasutamisega kaasneb majandustegevus (tulu pääsmete müügist, osalustasudest vms).
  • Viimsi Huvikeskuse töötajatel on õigus pildistada keskuse ruume ja nendes toimuvaid tegevusi ning kasutada salvestusmaterjale kõikvõimalikul moel, samuti on õigus pildistada ja filmida inimesi (andmesubjekte), kui teavitab sellest eelnevalt kohalviibijaid vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatule.
  • Ruumides on keelatud:
   • suitsetada (sh e-sigaret), alkoholi ja narkootilisi aineid tarbida;
   • viibida lemmikloomaga. Lemmikloomaga viibimine Viimsi Huvikeskuses on lubatud ainult üldkasutatavatel aladel omaniku vastutusel ja järelvalve all rihmastatult või kandekotis;
   • kasutada aparaate ja küünlaid, mis eritavad suitsu ja gaase, sh ilutulestik;
   • ruumidesse on keelatud tuua, seal kasutada ning prügikasti visata kergestisüttivaid aineid ja põlevvedelikke, kustutamata tuletikke või teisi kuumi ja hõõguvaid esemeid;
   • kasutada omavoliliselt elektrisoojendeid;
   • sulgeda või ummistada mööbli ja teiste esemetega väljapääse;
   • Hädaabi korral tuleb esimesel võimalusel helistada häirekeskuse numbril 112 ja teavitada ka Viimsi Huvikeskuse töötajaid tel. 6028838;
   • Tulekahju korral peab Kasutaja veenduma enda ohutuses ja alustama evakuatsiooni: väljuma hoonest ja juhatama hoonest välja ka endaga seotud kolmandad osapooled.
 1. Ruumide broneerimine
  • Ruumide broneerimine toimub ruumihaldusprogrammi VEMI (vemi.ee) kaudu või saates päringu e-posti aadressile viimsi@huvikeskus.ee.
  • Ruumi kasutusaja hulka arvestatakse ettevalmistavaid (vahendite paigutamine, jms) ja lõpetavaid (koristamine, jms) tegevusi. Miinimum ruumi kasutusaeg on 60 minutit ning kasutusaja arvestus toimub 15 minuti kaupa.
  • Viimsi Huvikeskuse erinevad ruumid (käsitööklass, suur saal, treeningsaal 1, õppeklass, lauluklass, prooviruum ja kohvituba) võivad olla samaaegselt kasutada antud erinevatele Kasutajatele.
  • Ruumide broneeringu, muudatused ja tühistamise vaatab üle Viimsi Huvikeskuse juhataja, kes otsustab taotluse rahuldamise, arvestades ruumide kasutamise üldgraafikut ning Kasutaja eesmärke.
  • Rentnikuga lepitakse kokku aeg ja koht ruumi võtmete üleandmiseks ja tagastamiseks.
 1. Ruumide kasutamise leping
  • Leping sõlmitakse Viimsi Haldus OÜ ja ruumide Rentniku vahel.
  • Leping lõpetatakse tähtaja möödumisel või ennetähtaegselt vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.
  • Ruumide kasutamise lepingud sõlmitakse enne huvitegevuse hooaja või ruumide kasutamise algust. 
 1. Ruumide ja inventari kasutamine
  • Tehnika- ja korraldusjuht korraldab sissepääsu ruumi. Juhul, kui Rentnik või Kasutaja kasutab ruume kauem kui lepingus ettenähtud, on Viimsi Haldus OÜ-l õigus esitada arve vastavalt tegelikule kasutusele.
  • Ruumide Kasutaja tagab ruumide heaperemeheliku kasutuse ning kohustub tasuma seadmetele, mööblile või ruumile tekitatud kahju eest.
  • Viimsi Huvikeskuse ruumide kasutamisõigus ei sisalda kogu ruumis oleva inventari kasutamise õigust. Inventari kasutamine lepitakse Viimsi Huvikeskuse töötajatega eraldi kokku.
  • Kasutaja asendab või maksab kinni lõhutud ja kadunud inventari.
  • Kasutaja paneb kasutusele võetud asjad tagasi samasse kohta, kus need enne olid.
  • Heli- ja valgustehnika kasutamine on lubatud ainult kokkuleppel tehnika- ja korraldusjuhiga.
  • Kasutaja sulgeb ja lukustab lahkumisel renditud ruumi uksed ja aknad ning kustutab tuled. Kui Kasutaja viibib Viimsi Huvikeskuses viimasena, siis lukustab ka välisukse (v.a Viimsi Artiumi treeningsaali kasutajad).
  • Rentnik tasub võtmete kaotuse korral leppetrahvi 10 eurot iga kaotatud võtme eest.
 2. Isiklikud esemed
  • Viimsi Huvikeskuse töötajad ei vastuta ruumidesse valveta jäetud isiklike esemete, sh. välisjalanõude ja üleriiete eest. Ruumidesse jäetud esemed viiakse garderoobi kaotatud esemete kasti, mida utiliseeritakse maikuu ja detsembrikuu lõpus.
 1. Ruumide kasutamisest loobumine
  • Tühistades ruumi broneeringu vähemalt 7 päeva enne tunni toimumist, broneeringu eest tasu ei võeta, v.a lepingu lõpetamisel. Kui ruumi broneeringu tühistamine toimub vähem kui 7 päeva ette, pakub Viimsi Huvikeskus võimalusel asendusaega.
  • Rentnik teeb ruumibroneeringu tühistamise ruumihaldussüsteemis vemi.ee või saadab e-kirja viimsi@huvikeskus.ee.
  • Ruumide ühekordne Kasutaja teatab ruumide kasutamisest loobumisest e-kirja teel viimsi@huvikeskus.ee vähemalt 1 tööpäev enne ruumide kasutamist.
  • Viimsi Huvikeskus teatab ruumide kasutamise muudatustest ette vähemalt 7 päeva. Viimsi Huvikeskus võib võimalusel pakkuda asenduseks mõnda teist ruumi. Kui Viimsi Huvikeskus ei saa Kasutajale lepingus kokkulepitud aegadel ruumi tagada, siis esitatakse Kasutajale selle võrra väiksem arve.
 1. Ruumide kasutamise eest tasumine 
  • Regulaarse rendilepingu arvestuse aluseks on kalendrikuu. Ühekordse rendilepingu arvestuse aluseks on lepinguperiood. Arve koostamisel arvestatakse õigeaegselt esitatud ruumi kasutamisest loobumist.
  • Viimsi Haldus OÜ-l on õigus koostada tegelikele kuludele vastav arve, kui ruumi Kasutaja kasutab ruume pikemalt kui rendilepingus määratletud või kasutab omavoliliselt teisi Viimsi Haldus OÜ poolt renditavaid ruume.

Uudiskiri

Uudiskirjaga liitudes saad infot tulevaste ürituste ja uute huviringide kohta.

Kinnitame, et kaitseme uudiskirjaga liitunute isikuandmeid ega levita neid kolmandatele osapooltele.